Hỏi, sửa hoặc xóa câu hỏi trong Yahoo Hỏi & Đáp

Trong Yahoo Hỏi & Đáp, bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì và nhận câu trả lời từ những người thật. Thông tin bạn hỏi càng rõ ràng thì câu trả lời bạn nhận được càng chính xác, do đó, hãy đảm bảo bạn cung cấp đầy đủ chi tiết.

Đặt câu hỏi

  1. Đăng nhập vào Yahoo Hỏi & Đáp.
  2. Nhập câu hỏi trong trường "Đặt câu hỏi".
  3. Nhấp vào Thêm ảnh / video để bao gồm ảnh (dưới 5MB) hoặc video (dưới 600MB hoặc 5 phút).
  4. Nhấp vào gửi.

Bảo vệ Sự riêng tư của bạn - Để hỏi ẩn danh, hãy chỉnh sửa câu hỏi và chọn tùy chọn Đặt thành ẩn danh.

Xóa hoặc sửa câu hỏi

  1. Đăng nhập vào Yahoo Hỏi & Đáp.
  2. Mở câu hỏi của bạn.
  3. Nhấp vào Sửa.
  4. Chọn Xóa hoặc Cập nhật câu hỏi.