Tắt phần bổ trợ và tiện ích mở rộng của trình duyệt

Đôi khi, các tính năng nâng cao của trình duyệt bên thứ ba có thể gây ra sự cố với cách hiển thị của Yahoo trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn đã thử các bước của chúng tôi để xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt  nhưng Yahoo vẫn chưa tải đúng cách, bạn có thể tắt các tính năng nâng cao của trình duyệt để xem có giải quyết được sự cố không.

Các trình duyệt được Yahoo hỗ trợ

Lưu ý - Nếu trình duyệt của bạn không được liệt kê dưới đây, hãy tham khảo trang web hỗ trợ của trình duyệt để biết thông tin về cách tắt các tính năng nâng cao.