Tìm ID Yahoo đã quên

Nếu bạn quên ID Yahoo của mình là gì, hãy tìm nó bằng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khôi phục tài khoản của bạn để giúp bạn tìm ID của mình.

  1. Chuyển đến Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
  2. Nhập một trong các mục khôi phục tài khoản trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.
  3. Nhấn Tiếp tục.
  4. Làm theo các hướng dẫn trong Công cụ Trợ giúp Đăng nhập.