Thêm, xóa hoặc sửa địa chỉ chỉ gửi trong Yahoo Mail

Gửi thư trông có vẻ như chúng đang đến từ một địa chỉ khác trong số các địa chỉ email của bạn mà không cần phải rời khỏi tài khoản Yahoo Mail của bạn. Sau khi thêm tài khoản chỉ gửi, chọn địa chỉ đó trong trường "Từ" khi bạn soạn hoặc trả lời email.

Thêm địa chỉ chỉ gửi

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
 2. Nhấp vào Cài đặt khác.
 3. Nhấp vào Hộp thư.
 4. Nhấp vào biểu tượng Xem thêm Biểu tượng Xem thêm tùy chọn bên cạnh “Địa chỉ email chỉ gửi”.
 5. Nhấn vào Thêm.
 6. Nhập địa chỉ email chỉ gửi.
 7. Nhấn vào Xác minh.
 8. Mở email và làm theo các hướng dẫn để xác minh địa chỉ.
Vui lòng lưu ý rằng tổng số 10 Địa chỉ chỉ gửi bạn có thể xác minh bị giới hạn bởi số địa chỉ email và số điện thoại thay thế khôi phục đã có trên tệp.
 

Xóa địa chỉ chỉ gửi

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
 2. Nhấp vào Cài đặt khác.
 3. Nhấp vào Hộp thư.
 4. Nhấp vào địa chỉ chỉ gửi của bạn.
 5. Nhấp vào Xóa hộp thư.
 6. Nhấp lại vào Xóa hộp thư để xác nhận.
 7. Nhấn vào Lưu.

Sử "Từ tên" của địa chỉ chỉ gửi

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
 2. Nhấp vào Cài đặt khác.
 3. Nhấp vào Hộp thư.
 4. Nhấp vào địa chỉ chỉ gửi của bạn.
 5. Nhập tên của bạn và nhấp vào Lưu.