Thay đổi địa chỉ trả lời trong Yahoo Mail

Theo mặc định, khi bạn gửi thư cho ai đó và họ nhấn vào Trả lời, thì địa chỉ email mà bạn đã gửi thư từ đó sẽ nhận được thư trả lời. Bạn có thể thay đổi hành vi này để khi họ trả lời, một địa chỉ khác sẽ nhận được thư của họ. Bạn có thể thay đổi địa chỉ trả lời sang một địa chỉ email khác đã đính kèm vào Yahoo Mail của bạn hoặc bạn có thể thêm một địa chỉ mới.

Thay đổi địa chỉ trả lời của bạn

  1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon..
  2. Nhấp vào Cài đặt khác.
  3. Nhấp vào Hộp thư.
  4. Chọn địa chỉ email khác mà bạn muốn thay đổi địa chỉ trả lời.
  5. Chọn địa chỉ mới từ menu “Địa chỉ trả lời”.
  6. Nhấn vào Lưu.

Thêm địa chỉ trả lời mới

Thêm địa chỉ “Chỉ gửi” mới vào tài khoản Yahoo Mail của bạn , sau đó bạn có thể dùng các bước ở trên để thay đổi địa chỉ trả lời.