Thêm hoặc thay đổi địa chỉ trả lời trong New Mail

Theo mặc định, khi bạn gửi email cho ai đó và họ nhấp vào Trả lời, địa chỉ email bạn đã gửi sẽ nhận được thư trả lời của họ. Hãy thay đổi cài đặt mặc định này để khi họ trả lời, thư của họ sẽ được gửi đến một địa chỉ khác mà bạn chọn.

Thêm địa chỉ trả lời mới

  1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | Nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
  2. Nhấp vào Hộp thư | Nhấp vào Thêm trong Địa chỉ email chỉ gửi.
  3. Nhập địa chỉ email chỉ gửi.
  4. Nhấn vào Xác minh.
  5. Mở email và làm theo các hướng dẫn để xác minh địa chỉ.

Thay đổi địa chỉ trả lời

  1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | Nhấp vào Cài đặt khác Image of the More icon..
  2. Nhấp vào Hộp thư.
  3. Chọn địa chỉ email khác mà bạn muốn thay đổi địa chỉ trả lời.
  4. Chọn một địa chỉ mới trong menu "Địa chỉ trả lời" Lịch biểu tượng tùy chọn.
  5. Nhấp vào Lưu ở cuối trang.