Đăng bình luận trên Yahoo

Tham gia thảo luận bằng cách đăng bình luận của bạn trên các bản tin, hình ảnh và bài đăng blog của Yahoo. Sau đây là cách thực hiện!

  Trước khi đăng - Đảm bảo rằng bạn biết các nguyên tắc đăng bình luận của chúng tôi..

  1. Đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn.
  2. Truy cập bất kỳ tin tức, bản tin, video và blog nào của Yahoo.
  3. Cuộn xuống dưới cùng của bản tin, sau đó nhấn hoặc chạm vào Xem Bình luận.
    • Nhập bình luận của bạn trong trường “Bắt đầu thảo luận”.
    • Để trả lời, nhấn hoặc chạm vào Trả lời trên bình luận hiện có và nhập bình luận của bạn vào trường “Đăng câu trả lời”.
  4. Nhấn hoặc chạm vào Đăng hoặc Trả lời.