Sử dụng bộ lọc để sắp xếp Yahoo Mail

Tiết kiệm thời gian sắp xếp email đến trong Yahoo Mail với tối đa 500 bộ lọc có khả năng tự động sắp xếp email mới vào thư mục hoặc thùng rác.
Các bộ lọc được ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống. Nếu bạn áp dụng 2 bộ lọc cho cùng một email, bộ lọc ở trên sẽ được sử dụng.
Để thay đổi vị trí của một bộ lọc, hãy chọn bộ lọc bạn muốn rồi nhấp vào mũi tên lên hoặc xuống ở đầu các bộ lọc.

Tạo bộ lọc

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấn vào Bộ lọc.
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc mới.
 4. Nhập tên bộ lọc, đặt quy tắc lọc và chọn hoặc tạo thư mục cho email.
 5. Nhấp vào Lưu ở dưới cùng.

Sửa bộ lọc

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấp vào Bộ lọc.
 3. Nhấp vào bộ lọc bạn muốn sửa.
 4. Sửa tên bộ lọc, quy tắc hoặc thư mục.
 5. Nhấp vào Lưu ở dưới cùng.

Xóa bộ lọc

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấn vào Bộ lọc.
 3. Chọn bộ lọc bạn muốn xóa.
 4.  Nhấp vào biểu tượng Xóa Image of the Delete icon..