Khôi phục email bị mất hoặc xóa

Nếu bất kỳ email nào của bạn đã bị xóa hoặc bị mất trong vòng 7 ngày gần đây nhất, bạn có thể gửi yêu cầu khôi phục và chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để cố gắng khôi phục lại email bị mất của bạn.

Xin lưu ý:

  • Các yêu cầu khôi phục không thể hủy được.
  • Việc khôi phục email không phải lúc nào cũng thành công.
  • Chúng tôi chỉ có thể khôi phục các thư bị mất hoặc bị xóa trong vòng 7 ngày qua, bất kể thời điểm bạn nhận được ban đầu.
  • Các thư được khôi phục thành công sẽ được thêm lại vào chính thư mục chứa thư đó trong thời gian bạn chọn khôi phục. Kiểm tra thư mục Thùng rác nếu bạn không thể tìm những thư này sau khi khôi phục xong.

Gửi Yêu cầu Khôi phục