Đóng Tài khoản Yahoo của bạn

Đóng một tài khoản cũ hoặc hiếm khi sử dụng có thể giúp bạn luôn giữ tổ chức. Bất kể lý do bạn xóa tài khoản của mình là gì, bạn nên nhớ một số điều trước khi tạm biệt tài khoản đó.

Trước khi đóng tài khoản, hãy kiểm tra các phần sau:

  • Bạn đang xóa tài khoản gia đình hay trẻ em? Đảm bảo xóa tất cả các tài khoản con trước khi xóa tài khoản mẹ.
  • Bạn có mật khẩu hiện tại không? Nếu quên mật khẩu, hãy sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập để khôi phục mật khẩu của bạn.
  • Bạn có sử dụng tài khoản này cho bất kỳ sản phẩm nào khác của Yahoo không? Một khi một tài khoản đã bị đóng, bạn sẽ không thể đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm Yahoo nào bằng Tên truy nhập Yahoo đó.
  • Bạn đã lưu tất cả các thông tin của mình chưa? Trước khi đóng tài khoản, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải xuống mọi thông tin cần thiết. Một khi tài khoản đã bị xóa, chúng tôi không thể khôi phục bất kỳ thông tin nào hoặc lấy lại quyền truy cập.

Đóng tài khoản

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Yahoo mà bạn muốn xóa.
  2. Đi đến trang "Chấm dứt tài khoản Yahoo của bạn".
  3. Đọc thông tin về cách chấm dứt tài khoản của bạn.
  4. Xác nhận mật khẩu của bạn.
  5. Nhập mã CAPTCHA sau đó nhấn Chấm dứt Tài khoản này.