Đóng Tài khoản Yahoo của bạn

Đóng một tài khoản cũ hoặc hiếm khi sử dụng có thể giúp bạn giữ tổ chức. Trước khi đóng tài khoản, có một số điều quan trọng bạn cần làm.

Trước khi đóng tài khoản, hãy kiểm tra các phần sau:

 • Bạn phải tắt Yahoo Khóa Tài khoản trên tài khoản của mình trước khi đóng tài khoản.
 • Bạn đang đóng tài khoản gia đình hay trẻ em? Đảm bảo đóng tất cả các tài khoản con trước khi đóng tài khoản mẹ.
 • Bạn có mật khẩu hiện tại không? Nếu quên mật khẩu, hãy sử dụng Công cụ Trợ giúp Đăng nhập để khôi phục mật khẩu của bạn.
 • Bạn có sử dụng tài khoản này cho bất kỳ sản phẩm nào khác của Yahoo không? Một khi tài khoản đã bị đóng, bạn sẽ không thể đăng nhập được vào bất kỳ sản phẩm Yahoo nào bằng Tên truy nhập Yahoo của tài khoản đó.
 • Bạn đã lưu tất cả các thông tin của mình chưa? Trước khi đóng tài khoản, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải xuống mọi thông tin cần thiết. Một khi tài khoản đã bị xóa, chúng tôi không thể khôi phục bất kỳ thông tin nào hoặc lấy lại quyền truy cập.
 • Bạn có các sản phẩm và dịch vụ Yahoo mà bạn thanh toán để sử dụng? Việc đóng tài khoản sẽ không tự động hủy các dịch vụ đã thanh toán của bạn. Hãy hủy những dịch vụ này trước khi đóng tài khoản để tránh bị tính phí trong tương lai.
 • Bạn có sử dụng tài khoản Yahoo trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào không? Chúng tôi khuyên bạn nên xóa tài khoản Yahoo khỏi bất kỳ tài khoản của bên thứ ba đã liên kết nào (ví dụ như Facebook).

Đóng tài khoản

 1. Đăng nhập vào trang chấm dứt tài khoản Yahoo bằng Tên truy nhập Yahoo mà bạn muốn đóng.
 2. Đọc thông tin về cách chấm dứt tài khoản của bạn.
 3. Nhấn Tiếp tục.
 4. Xác nhận danh tính của bạn và nhấn vào Có, chấm dứt tài khoản này.

  Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt lạinếu bạn đăng nhập trong vòng khoảng 40 ngày kể từ ngày đóng, hoặc lâu hơn đối với tài khoản đăng ký tại Úc hoặc New Zealand (khoảng 90 ngày) và Brazil hoặc Đài Loan (khoảng 180 ngày).