Thông báo Bảo mật của Yahoo

Chúng tôi bao gồm dưới đây các liên kết đến nội dung của những email này (ở mỗi khu vực) mà đã được gửi đến người dùng Yahoo bắt đầu vào ngày 22 tháng 9 năm 2016 , Ngày 14 tháng 12 năm 2016 , và Ngày 3 tháng 10 năm 2017 , riêng từng nội dung. Email ngày 3 tháng 10 được gửi đến những người dùng bổ sung đã được xác định là bị ảnh hưởng bởi vụ đánh cắp dữ liệu mà Yahoo đã thông báo vào tháng 12 năm 2016.

Các email từ Yahoo về những vấn đề này không yêu cầu bạn nhấn vào bất kỳ liên kết nào hoặc có chứa tập tin đính kèm và không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Nếu bạn nhận được một email về những vấn đề này nhắc bạn nhấn vào một liên kết, tải xuống tập tin đính kèm hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin thì email đó không phải do Yahoo gửi và có thể là một nỗ lực nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Tránh trả lời, nhấn vào liên kết hoặc tải về tập tin đính kèm từ những email khả nghi này.

Xem Thông báo Bảo mật của Yahoo cho khu vực của bạn

Thông báo ngày 22 tháng 9 năm 2016