Thêm, thay đổi hoặc xóa phương pháp khôi phục

Đừng để tài khoản Yahoo của bạn bị khóa! Một việc quan trọng là giữ số điện thoại di động, địa chỉ email hoặc Messenger hợp lệ liên kết với tài khoản của bạn trong trường hợp bạn từng làm mất mật khẩu của bạn, muốn chuyển sang bảo mật, đăng nhập không cần mật khẩu, cần xác minh danh tính của bạn nếu bạn đăng nhập từ một nơi xa lạ hoặc muốn nhận thông báo về các thay đổi đã thực hiện cho tài khoản của bạn.

Quản lý số điện thoại và địa chỉ email khôi phục của bạn

Bạn có thể thêm hoặc thay tối đa 10 địa chỉ email. Giới hạn này bao gồm các email hiện tại và bất kỳ email nào đã xóa gần đây.

Thêm số điện thoại di động hoặc địa chỉ email

Từ trình duyệt web:

 1. Đăng nhập vào trang bảo mật Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Thêm email hoặc Thêm số điện thoại.
 3. Nhập thông tin khôi phục mới của bạn.
 4. Nhấp vào Thêm email hoặc Thêm số điện thoại di động.
 5. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác minh thông tin mới của bạn.

Từ hầu hết các ứng dụng di động Yahoo:

 1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn ở góc trên bên trái.
 2. Chạm vào Quản lý tài khoản.
 3. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
 4. Chạm vào Cài đặt Bảo mật.
 5. Nhấn vào Thêm email hoặc Thêm số điện thoại.
 6. Làm theo các lời nhắc trên màn hình để nhập và xác minh thông tin mới của bạn.

Chỉnh sửa số điện thoại di động hoặc địa chỉ email

Từ trình duyệt web:

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật của Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Sửa bên cạnh tùy chọn xác minh bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Image of the Edit icon. bên cạnh tùy chọn khôi phục bạn muốn thay đổi.
 4. Nhập thông tin khôi phục mới của bạn.
 5. Nhấp vào Xác nhận.
 6. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác minh thông tin mới của bạn.

Từ hầu hết các ứng dụng di động Yahoo:

 1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn ở góc trên bên trái.
 2. Chạm vào Quản lý tài khoản.
 3. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
 4. Chạm vào Cài đặt Bảo mật.
 5. Nhấn vào Sửa bên cạnh tùy chọn xác minh bạn muốn thay đổi.
 6. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Image of the Edit icon. bên cạnh tùy chọn khôi phục bạn muốn thay đổi.
 7. Nhập thông tin khôi phục mới của bạn.
 8. Nhấn vào Xác nhận.
 9. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác minh thông tin mới của bạn.

Xóa số điện thoại di động hoặc địa chỉ email

Từ trình duyệt web:

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật của Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Sửa bên cạnh tùy chọn xác minh bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Image of the Edit icon. bên cạnh tùy chọn khôi phục bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào Xóa khỏi tài khoản của tôi.
 5. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác nhận thao tác xóa.

Từ hầu hết các ứng dụng di động Yahoo:

 1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn ở góc trên bên trái.
 2. Chạm vào Quản lý tài khoản.
 3. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
 4. Chạm vào Cài đặt Bảo mật.
 5. Nhấn vào Sửa bên cạnh tùy chọn xác minh bạn muốn xóa.
 6. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Image of the Edit icon. bên cạnh tùy chọn khôi phục bạn muốn xóa.
 7. Nhấn vào Xóa khỏi tài khoản của tôi.
 8. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác nhận thao tác xóa.

Xác minh số điện thoại di động hoặc địa chỉ email

Từ trình duyệt web:

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật của Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Sửa bên cạnh bất kỳ tùy chọn khôi phục chưa xác minh nào.
 3. Nhấp vào Xác minh ngay bên cạnh tùy chọn khôi phục chưa xác minh bất kỳ.
 4. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quá trình xác minh.

Từ hầu hết các ứng dụng di động Yahoo:

 1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn ở góc trên bên trái.
 2. Chạm vào Quản lý tài khoản.
 3. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
 4. Chạm vào Cài đặt Bảo mật.
 5. Nhấn vào Sửa bên cạnh bất kỳ tùy chọn khôi phục chưa xác minh nào.
 6. Nhấn vào Xác minh ngay bên cạnh tùy chọn khôi phục chưa xác minh bất kỳ.
 7. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quá trình xác minh.

Hủy liên kết thông tin khôi phục khỏi tài khoản không sử dụng hoặc không nhận dạng được

Lưu ý: Nếu bạn hủy liên kết một tùy chọn khôi phục bằng phương pháp này, bạn sẽ không thể thêm lại chính tùy chọn khôi phục đó vào tài khoản của mình. Để xóa phương thức khôi phục nhưng vẫn giữ lại tùy chọn thêm lại phương thức đó trong tương lai, hãy làm theo các bước ở trên để "Xóa số di động hoặc địa chỉ email".

Trước khi ngắt kết nối số điện thoại hoặc địa chỉ email, bạn cần đăng xuất khỏi tài khoản đã liên kết.

 1. Truy cập Trình trợ giúp đăng nhập.
 2. Nhập số điện thoại di động hoặc địa chỉ email thay thế của bạn.
 3. Nhấn Tiếp tục.
 4. Nhấp vào Có, gửi mã cho tôi.
  - Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh đến điện thoại hoặc email của bạn.
 5. Nhập mã xác minh vào trường được cung cấp.
 6. Nhấn vào Xác minh.
 7. Nhấp vào biểu tượng Khác Image of the More icon. bên cạnh tài khoản bạn muốn hủy liên kết | chọn Hủy liên kết tài khoản này.
 8. Nhấp vào Hủy liên kết tài khoản để xác nhận.

Quản lý Messenger Image of the Messenger icon. dưới dạng tùy chọn khôi phục

Thêm Messenger làm tùy chọn khôi phục

Lưu ý: Tùy chọn bật Messenger làm tùy chọn khôi phục có thể chưa được cung cấp cho bạn. Nếu bạn thấy tùy chọn liên kết Messenger, hãy làm theo lời nhắc để hoàn tất quy trình.

Hủy liên kết Messenger làm tùy chọn khôi phục

Từ trình duyệt web:

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật của Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Quản lý xác minh bằng Messenger.
 3. Nhấp vào Ngắt kết nối.
 4. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn thành việc hủy liên kết.

Từ hầu hết các ứng dụng di động Yahoo:

 1. Nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn ở góc trên bên trái.
 2. Chạm vào Quản lý tài khoản.
 3. Chạm vào Thông tin Tài khoản.
 4. Chạm vào Cài đặt Bảo mật.
 5. Nhấn vào Quản lý xác minh bằng Messenger.
 6. Nhấn vào Ngắt kết nối.
 7. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn thành việc hủy liên kết.