Bật, tắt hoặc chỉnh sửa thư trả lời đi nghỉ trong Yahoo Mail

Thiết lập thư trả lời tự động để cho các địa chỉ liên hệ của bạn biết lý do vì sao bạn đi vắng hoặc không có mặt ở văn phòng và khi nào bạn có thể sẽ quay lại. Thiết lập các thư trả lời riêng biệt để sử dụng cho các miền khác nhau, chẳng hạn như một thư trả lời cho email Yahoo và một thư trả lời khác cho tài khoản Gmail của bạn. Tìm hiểu cách thiết lập thư trả lời tự động.

Bật trả lời tự động

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấp vào Trả lời tự động.
 3. Bật/tắt Image of the 'toggle settings off' icon.Bật trả lời tự động.
 4. Chọn ngày bạn muốn kích hoạt tính năng này.
 5. Nhập nội dung thư trả lời.
 6. Nhấn vào Lưu.

Xóa thư trả lời tự động

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấp vào Trả lời tự động.
 3. Chọn Image of the vacation icon Thư trả lời tự động.
 4. Di chuyển xuống cuối trang | nhấp vào Xóa thư trả lời tự động.
 5. Nhấp vào Xóa.

Chỉnh sửa hoặc thêm thư trả lời tự động tùy chỉnh

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấp vào Trả lời tự động.
 3. Chọn thư trả lời tự động Image of the vacation icon | nhập thông tin mới vào ô bên phải.
 4. Nhập nội dung vào ô.
 5. Nhấn vào Lưu.

Chỉnh sửa hoặc thêm thư trả lời tự động cho một miền cụ thể

 1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Image of the Settings icon. | chọn Cài đặt khác Image of the More icon..
 2. Nhấp vào Trả lời tự động.
 3. Chọn thư trả lời tự động Image of the vacation icon | nhập thông tin mới vào ô bên phải.
 4. Di chuyển xuống cuối trang | nhấp vào Image of select options checkbox and select options arrow in Yahoo Mail.Gửi một thư trả lời tự động khác đến miền cụ thể.
 5. Nhập tối đa 2 miền (như yahoo.com hoặc gmail.com).
 6. Nhập nội dung vào ô.
 7. Nhấn vào Lưu.