Bật tính năng vị trí trên trình duyệt của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi, như Yahoo Search và Yahoo Thời tiết, lấy thông tin vị trí từ trình duyệt để đảm bảo bạn nhận được kết quả cụ thể phù hợp với khu vực của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy thông tin địa phương, hãy đảm bảo trình duyệt bạn đang sử dụng đã bật tính năng vị trí.