Tại sao tôi được nhắc đặt Yahoo làm trang chủ của tôi?

Chúng tôi tạo lời nhắc này như một cách dễ dàng hơn cho bạn để đặt Yahoo làm trang chủ của mình. Khi mô-dun cửa sổ bật lên xuất hiện, bạn có thể nhấp vào liên kết trong mô-đun hoặc xem bài viết trợ giúp của chúng tôi để đặt Yahoo làm trang chủ.