Thêm, thay đổi hoặc xóa phương pháp khôi phục

Đừng để tài khoản Yahoo của bạn bị khóa! Một việc quan trọng là giữ số điện thoại di động, địa chỉ email hoặc Messenger hợp lệ liên kết với tài khoản của bạn trong trường hợp bạn từng làm mất mật khẩu của bạn, muốn chuyển sang bảo mật, đăng nhập không cần mật khẩu, cần xác minh danh tính của bạn nếu bạn đăng nhập từ một nơi xa lạ hoặc muốn nhận thông báo về các thay đổi đã thực hiện cho tài khoản của bạn.

Quản lý số và địa chỉ email khôi phục của bạn

Bạn có thể thêm hoặc thay thế tối đa 10 địa chỉ email. Giới hạn này bao gồm các email hiện tại và bất kỳ email nào đã xóa gần đây.

Thêm số di động hoặc địa chỉ email

Từ trình duyệt web:

 1. Vào trang bảo mật Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Số di động hoặc Địa chỉ email.
 3. Nhấp vào Thêm email hoặc số di động..
 4. Nhập thông tin khôi phục mới của bạn.
 5. Nhấp vào Thêm.
 6. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác minh thông tin mới của bạn.

Từ hầu hết Yahoo ứng dụng di động:

 1. Từ góc trên bên trái, nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn.
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản.
 3. Nhấn vào Thông tin tài khoản.
 4. Nhấn vào Cài đặt bảo mật.
 5. Nhấn vào Số điện thoại hoặc Địa chỉ email.
 6. Nhấn vào Thêm email hoặc số di động..
 7. Làm theo lời nhắc trên màn hình để nhập và xác minh thông tin mới của bạn.

Sửa số di động hoặc địa chỉ email

Từ trình duyệt web:

 1. Vào trang bảo mật Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Số điện thoại hoặc Địa chỉ email.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Hình ảnh của biểu tượng Chỉnh sửa. bên cạnh tùy chọn khôi phục bạn muốn thay đổi.
 4. Nhập thông tin phục hồi mới của bạn.
 5. Nhấp vào Xác nhận.
 6. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác minh thông tin mới của bạn.

Từ hầu hết Yahoo ứng dụng di động:

 1. Ở góc trên bên trái, nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn.
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản.
 3. Nhấn vào Thông tin tài khoản.
 4. Nhấn vào Cài đặt bảo mật.
 5. Nhấn vào Số điện thoại hoặc Địa chỉ email.
 6. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Hình ảnh của biểu tượng Chỉnh sửa. bên cạnh tùy chọn khôi phục bạn muốn thay đổi.
 7. Nhập thông tin khôi phục mới của bạn.
 8. Nhấn vào Xác nhận.
 9. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác minh thông tin mới của bạn.

Xóa số di động hoặc địa chỉ email

Từ trình duyệt web:

 1. Vào trang bảo mật Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Số điện thoại hoặc Địa chỉ email.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Hình ảnh của biểu tượng Chỉnh sửa. bên cạnh tùy chọn khôi phục bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào Xóa khỏi tài khoản của tôi.
 5. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác nhận xóa.

Từ hầu hết Yahoo ứng dụng di động:

 1. Ở góc trên bên trái, nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn.
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản.
 3. Nhấn vào Thông tin tài khoản.
 4. Nhấn vào Cài đặt bảo mật.
 5. Nhấn vào Số điện thoại hoặc Địa chỉ email.
 6. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Hình ảnh của biểu tượng Chỉnh sửa. bên cạnh tùy chọn khôi phục bạn muốn xóa.
 7. Nhấn vào Xóa khỏi tài khoản của tôi.
 8. Làm theo lời nhắc trên màn hình để xác nhận xóa.

Hủy liên kết thông tin khôi phục từ một tài khoản không được sử dụng hoặc không được công nhận

Ghi chú: Nếu bạn hủy liên kết tùy chọn khôi phục bằng phương pháp này, bạn sẽ không thể thêm lại cùng tùy chọn khôi phục này trở lại tài khoản của bạn. Để xóa phương thức khôi phục, nhưng vẫn giữ lại tùy chọn thêm lại phương thức này trong tương lai, hãy làm theo các bước ở trên để "Xóa số di động hoặc địa chỉ email."

Trước khi ngắt kết nối số điện thoại hoặc địa chỉ email, bạn cần phải đăng xuất khỏi tài khoản đã liên kết.

 1. Vào Trình trợ giúp đăng nhập.
 2. Nhập số điện thoại di động của bạn hoặc địa chỉ email thay thế.
 3. Nhấp vào Tiếp tục.
 4. Nhấp vào Có, gửi mã cho tôi.
  - Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh đến điện thoại hoặc email của bạn.
 5. Nhập mã xác minh vào trường được cung cấp.
 6. Nhấp vào Xác minh.
 7. Nhấp vào biểu tượng Thêm Hình ảnh của biểu tượng Thêm. bên cạnh tài khoản bạn muốn hủy liên kết | chọn Hủy liên kết tài khoản này.
 8. Nhấp vào Hủy liên kết tài khoản để xác nhận.

Quản lý Messenger Hình ảnh của biểu tượng Messenger. là một tùy chọn khôi phục

Liên kết Messenger là một tùy chọn khôi phục

Ghi chú: Tùy chọn bật Messenger là một tùy chọn khôi phục có thể chưa được cung cấp cho bạn.

Nếu bạn được trình bày tùy chọn liên kết Messenger, làm theo lời nhắc để hoàn thành quá trình.

Hủy liên kết Messenger là một tùy chọn khôi phục

Từ trình duyệt web:

 1. Vào trang bảo mật Tài khoản Yahoo.
 2. Nhấp vào Messenger.
 3. Nhấp vào Hủy liên kết Messenger.
 4. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất việc hủy liên kết.

Từ hầu hết Yahoo ứng dụng di động:

 1. Ở góc trên bên trái, nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn.
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản.
 3. Nhấn vào Thông tin tài khoản.
 4. Nhấn vào Cài đặt bảo mật.
 5. Nhấn vào Messenger.
 6. Nhấn vào Hủy liên kết Messenger.
 7. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất việc hủy liên kết.