Thay đổi địa chỉ email cá nhân của bạn trong một nhóm

Bạn cần cập nhật địa chỉ email mà bạn sử dụng trong một nhóm? Bạn có thể làm việc này trong phần “Sửa Tư cách thành phiên”

  1. Trên trang chính của nhóm, nhấn vào Thành viên | Sửa Tư cách thành viên.
  2. Cạnh "Danh tính," nhấn vào biểu tượng Sửa Cài đặt .
  3. Chọn địa chỉ email mong muốn của bạn.
    Mẹo: Nếu địa chỉ mà bạn muốn sử dụng không được liệt kê, hãy nhấn Thêm Email Mới.
  4. Bấm vào Lưu.

  Lưu ý: Bất kỳ địa chỉ email nào được liên kết với Tên truy nhập Yahoo của bạn phải được xác minh để có thể sử dụng với .