Khôi phục email bị mất hoặc bị xóa

Nếu bạn có email nào bị xóa hoặc bị mất trong 7 ngày qua, hãy gửi yêu cầu khôi phục và chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để cố gắng khôi phục các thư bị mất đó.

Hãy ghi nhớ

  • Không thể hủy yêu cầu khôi phục.'
  • Quá trình khôi phục không phải lúc nào cũng thành công.'
  • Chỉ có thể khôi phụ thư bị mất hoặc bị xóa trong 7 ngày qua, bất kể thời điểm nhận được ban đầu là khi nào.
  • Những thư được khôi phục thành công sẽ được đưa trở lại thư mục mà chúng đã ở trong khung thời gian bạn chọn để khôi phục. Kiểm tra thư mục Thùng rác nếu bạn không tìm thấy thư sau khi quá trình khôi phục đã hoàn tất và hãy nhớ chuyển thư về đúng thư mục để đảm bảo chúng không bị xóa tự động nữa.''

Điều gì sẽ xảy ra

  • Email trong thư mục Thư rác và Thư nháp sẽ KHÔNG được khôi phục.
  • Email trong thư mục Thùng rác sẽ được khôi phục vào Hộp thư đến.
  • Email trong các thư mục Đã gửi, Lưu trữ và Tùy chỉnh sẽ được khôi phục vào hộp thư đến.
  • Không thể khôi phục các thư không phải email, chẳng hạn như thư từ danh sách gửi thư tiếp thị có chiết khấu, phiếu giảm giá và ưu đãi.'

Gửi Yêu cầu Khôi phục