Các tùy chọn sao lưu email trong Yahoo Mail

Sao lưu email để sử dụng một cách an toàn hoặc sử dụng khi không có mạng là một điều hữu ích. Do Yahoo Mail không có tính năng xuất, nên bạn cần hiểu rõ các tùy chọn có sẵn.