Khôi phục email bị mất hoặc xóa

Nếu bất kỳ email nào của bạn đã bị xóa hoặc bị thiếu trong vòng 7 ngày gần đây nhất thì bạn có thể gửi yêu cầu khôi phục và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cố gắng khôi phục lại các thư bị mất của bạn.

  • Các lần khôi phục không phải lúc nào cũng thành công.
  • Chỉ có thể khôi phục thư nếu bị mất hoặc xóa trong vòng 7 ngày gần đây nhất.
  • Các yêu cầu khôi phục không thể hủy được và chỉ yêu cầu gần đây nhất mới được xử lý.

Từ máy tính để bàn hoặc xách tay, hãy gửi yêu cầu của bạn:

Gửi Yêu cầu Khôi phục