Khôi phục lại email bị mất hoặc bị xóa

Nếu bất kỳ email nào của bạn đã bị xóa hoặc bị mất trong vòng 7 ngày gần đây nhất, bạn có thể gửi yêu cầu khôi phục và chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để cố gắng khôi phục lại email bị mất của bạn.

  • Việc khôi phục email không phải lúc nào cũng thành công.
  • Chỉ có thể khôi phục thư bị mất hoặc bị xóa trong 7 ngày gần đây nhất.
  • Bạn không thể hủy các yêu cầu khôi phục.

Để gửi yêu cầu của bạn, từ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay:

Gửi Yêu cầu Khôi phục