Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp và tổ chức email đến

Dọn dẹp Hộp thư đến và giữ ngăn nắp với các bộ lọc email. Tạo tới 1000 bộ lọc hướng dẫn các thư đến thư mục nào cần được chuyển đến. Bạn thậm chí có thể chuyển email không mong muốn đến Thùng rác.  

Quản lý bộ lọc

Tạo bộ lọc

Một bộ lọc mới chỉ ảnh hưởng đến các email bạn nhận được trong tương lai, không phải các email hiện có trong tài khoản của bạn.

 1. Di chuột đến biểu tượng Cài đặt Image of the Mail Settings icon. | chọn Cài đặt.
 2. Nhấn vào Bộ lọc
 3. Nhấn vào Thêm.
 4. Nhập Tên Bộ lọc.
 5. Nhập tiêu chí lọc của bạn.
 6. Chọn thư mục để chuyển các email chịu ảnh hưởng đến thư mục đó hoặc chọn Thư mục mới để tạo thư mục mới.
 7. Nhấn vào Lưu.
 8. Nhấn lại vào Lưu để quay lại các email của bạn.

Sửa bộ lọc

Chỉnh sửa các cài đặt bộ lọc hiện có của bạn:

 1. Di chuột đến biểu tượng Cài đặt Image of the Mail Settings icon. | chọn Cài đặt.
 2. Nhấn vào tên bộ lọc từ danh sách của bạn.
 3. Nhấn vào Sửa.
 4. Thực hiện thay đổi của bạn và nhấn vào Lưu.
 5. Nhấn lại vào Lưu để quay lại email của bạn.

Sắp xếp thứ tự bộ lọc

Thứ tự các bộ lọc của bạn rất quan trọng:

 • Các bộ lọc được đặt ưu tiên từ trên xuống dưới.
 • Nếu hai bộ lọc có thể áp dụng vào cùng email, bộ lọc ở trên sẽ được sử dụng.
 • Di chuyển bộ lọc lên hoặc xuống bằng cách chọn bộ lọc và nhấn vào mũi tên lên hoặc xuống.

Animation that provides instructions on how to change your filter order.

Xóa bộ lọc

Xóa bộ lọc:

 1. Di chuột đến biểu tượng Cài đặt Image of the Mail Settings icon. | chọn Cài đặt.
 2. Nhấn vào một bộ lọc từ danh sách của bạn.
 3. Nhấn vào Xóa.
 4. Nhấn vào Lưu để quay lại email của bạn.

  Bạn gặp vấn đề với bộ lọc? - Xem cách khắc phục hầu hết các vấn đề về bộ lọc.