Tạo và quản lý thư mục trong ứng dụng Yahoo Mail cho iOS

Không bao giờ phải tự hỏi lại mình những thư quan trọng nằm ở đâu. Việc tạo và quản lý thư mục có thể giúp mọi thứ ngăn nắp.

Tạo thư mục

  1. Ở bên trái, di chuột đến “Thư mục” | nhấn vào biểu tượng Thư mục Mới New Folder icon.
  2. Nhập tên cho thư mục.
  3. Nhấn Enter.

Quản lý thư mục

Nhấn chuột phải (nhấn điều khiển trên Mac) vào thư mục bất kỳ mà bạn đã tạo để thực hiện các hành động thư mục khác.

  • Tạo thư mục con - Nhóm các thư mục dưới các thư mục khác.
  • Đổi tên thư mục - Thay đổi tên thư mục
  • Chuyển thư mục - Sắp xếp thứ tự của thư mục của bạn.
  • Xóa thư mục - Xóa bất kỳ thư mục rỗng nào.