Tắt thông báo Facebook

Nếu hộp thư đến của bạn nhận được quá nhiều thông báo Facebook thì Facebook cho phép bạn chọn thông báo nào để tắt hoặc bật. Đi đến trang trợ giúp của Facebook và tìm cài đặt thông báo để tìm hiểu cách tắt thông báo đến hộp thư Yahoo của bạn.