Các trang web Yahoo và hình ảnh tải chậm hoặc không phản hồi

Thường xuyên chậm trễ hoặc có vấn đề về tải thường do vấn đề với trình duyệt, kết nối internet hoặc chương trình chạy trên máy tính. Sử dụng các quy trình sau để cố gắng khắc phục vấn đề.

Kiểm tra trình duyệt và máy tính của bạn để phát hiện vấn đề

Kiểm tra cài đặt hiển thị ảnh của trình duyệt của bạn