Vấn đề khi xem hoặc vượt qua xác minh bằng CAPTCHA

Yahoo sử dụng xác minh bằng CAPTCHA để bảo vệ chống lại thư rác hoặc hoạt động truy cập tài khoản trái phép. Bằng việc chọn hình ảnh chính xác, bạn xác minh rằng bạn là người chứ không phải máy tính gửi thư rác.

Khi nào bạn sẽ gặp xác minh bằng CAPTCHA

  • Gửi email có chứa HTML, liên kết, đồ họa được nhúng, tập tin đính kèm.
  • Thư chuyển tiếp (thư theo chuỗi, chuyện phiếm, v.v.).
  • Thực hiện quá nhiều lần đăng nhập không thành công.
  • Truy cập tài khoản của bạn từ một trình duyệt, máy tính hoặc vị trí mới.
  • Tạo tài khoản Yahoo mới.

Mã CAPTCHA không thể đọc được

  • Nghe mã - Nhấn vào biểu tượng tai nghe dưới mã CAPTCHA để nghe hình ảnh gì để chọn.
  • Thử một mã khác - Nhấn vào biểu tượng làm mới bên dưới mã CAPTCHA để xem một mã khác.

Mã CAPTCHA không hiển thị