Xóa cookie trên trình duyệt web

Cookie trên trình duyệt giúp bạn nhận dạng trên các trang web nhanh hơn. Tuy nhiên, trong khi đăng nhập vào Yahoo, đôi lúc bạn có thể gặp phải sự cố hoặc thông báo lỗi liên quan đến cookie. Bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách xóa cookie đã lưu khỏi trình duyệt.

 Các liên kết cung cấp có thể bằng tiếng Anh - Nếu bạn cần nội dung dịch và không tìm thấy bộ chọn ngôn ngữ trên trang web của họ, hãy tìm nội dung tương tự bằng ngôn ngữ của bạn trên Internet.