Làm cách nào để phần mềm của BlackBerry đồng bộ Yahoo của bạn với liên lạc của Blackberry

Thông tin về cách sử dụng một bộ phần mềm của BlackBerry bao gồm một đồng bộ sổ địa chỉ có thể nhập Yahoo Sổ Địa chỉ của bạn. Yahoo không đồng bộ trực tiếp giữa Yahoo và liên lạc của BlackBerry.

Để đồng bộ Yahoo của bạn và liên lạc của Blackberry:

  • BlackBerry cung cấp một bộ phần mềm máy tính, bạn có thể tải xuống từ: trang ứng dụng BlackBerry .
    - Bộ phần mềm này bao gồm một đồng bộ sổ địa chỉ có thể nhập Yahoo Sổ Địa chỉ của bạn.
    - Lưu ý: Yahoo không hỗ trợ cho bất kỳ phần mềm BlackBerry nào, xin vui lòng liên hệ với BlackBerry để nhận được hỗ trợ với phần mềm của họ.
  • Yahoo không cung cấp bất kỳ cách nào khác để đồng bộ trực tiếp các liên lạc giữa Yahoo và điện thoại BlackBerry của bạn.