Sắp xếp email vào các thư mục bằng một trình duyệt di động

Chu dù khi đang xếp hàng hay đang di chuyển, bạn có thể dễ dàng sắp xếp các email vào các thư mục bằng một trình duyệt web trên thiết bị di động của mình. Bạn có thể nhanh chóng di chuyển một hoặc nhiều thư đến mọi nơi tùy thích.

  1. Đi đến  vn.mail.yahoo.com/mail trên thiết bị di động của bạn.
  2. Chọn thư bạn muốn di chuyển.
  3. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển Move your emails to folders on your mobile device. .
  4. Nhấn vào thư mục bạn muốn chuyển email đến đó.