Tôi có thể thay đổi ID Tên truy nhập Yahoo và địa chỉ email của mình không?

Bạn không thể thay đổi ID Tên truy nhập Yahoo hoặc địa chỉ email của mình nhưng có thể tạo bí danh email , một địa chỉ email Yahoo bổ sung cùng với tài khoản hiện có của bạn. Bạn luôn có thể đăng ký tài khoản Yahoo mới bất kỳ lúc nào.