Thêm Yahoo Mail vào Android Mail

Truy cập vào tài khoản Yahoo Mail của bạn từ ứng dụng Android Mail gốc.

  1. Nhấn hoặc giữ nút Menu trên thiết bị của bạn | chạm Cài đặt.
  2. Chạm vào Thêm tài khoản.
  3. Chạm vào Email.
  4. Nhập địa chỉ emailYahoo và mật khẩu đầy đủ của bạn.
  5. Chạm vào Tiếp theo.
  6. Tùy ý điều chỉnh cài đặt đồng bộ hóa của bạn rồi chạm vào Tiếp theo.
  7. Nhập tên bạn muốn được hiển thị trong thư gửi đi của mình rồi chạm vào Tiếp theo.