Tôi có thể thay đổi tùy chọn vị trí trong tài khoản Yahoo của mình không?

Các dịch vụ Yahoo cập nhật thông tin vị trí của bạn bất cứ khi nào thiết bị bạn đang sử dụng chuyển đến một khu vực mới. Tính năng thêm hoặc thủ công chọn vị trí tạm thời bị tắt trong thời gian phát triển để cải tiến. 

  Nếu vị trí của bạn không tự động cập nhật - hãy đảm bảo rằng tính năng vị trí trên trình duyệt , ứng dụng hoặc thiết bị di động mà bạn đang sử dụng đã được bật.