Thay đổi các tùy chọn ngôn ngữ hoặc vị trí trên Yahoo

Truy cập vào phần tùy chọn “Thông tin tài khoản” để điều chỉnh ngôn ngữ ưu tiên, khu vực và vị trí yêu thích của bạn.

Cập nhật các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ và khu vực

  1. Đăng nhập và truy cập vào trang Thông tin tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Tùy chọn ở bên trái.
  3. Từ menu “Ngôn ngữ”, chọn ngôn ngữ và khu vực mong muốn.

Quản lý các tùy chọn cài đặt vị trí của bạn

Sử dụng dịch vụ vị trí để điều chỉnh vị trí hiện tại của bạn

Các dịch vụ Yahoo cập nhật thông tin vị trí của bạn bất cứ khi nào thiết bị bạn đang sử dụng chuyển đến một khu vực mới. Bạn không thể thủ công thay đổi vị trí mặc định của mình từ vị trí được phát hiện.

Quản lý vị trí yêu thích

Một số sản phẩm, chẳng hạn như Yahoo Thời tiết, cho phép bạn duy trì một danh sách các vị trí yêu thích mà bạn có thể chuyển đổi qua lại. Bạn có thể quản lý danh sách vị trí yêu thích của mình (không phải vị trí mặc định) từ tùy chọn tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập và truy cập vào trang Thông tin tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Tùy chọn ở bên trái.
  3. Di chuột lên một mục và nhấp vào biểu tượng Xóa Image of Yahoo accounts delete icon. để xóa mục đó hoặc nhấp vào Thêm vị trí yêu thích để thêm.