Tìm kiếm tiêu đề tin tức trong Yahoo Tin tức

Bạn có thể tìm kiếm tiêu đề tin tức bằng cách dùng cú pháp sau trong hộp Tìm kiếm:

  • Nhập: tiêu đề: trước một từ để xem tiêu đề chính xác phù hợp. Ví dụ: tiêu đề: Nam cực
  • Nhập: tiêu đề: trước nhiều từ khóa để tìm kiếm tiêu đề có chứa tất cả các từ đã chọn. Ví dụ: tiêu đề:nam tiêu đề:cực
  • Dùng dấu ngoặc đơn để tìm kiếm các tiêu đề chứa ít nhất một trong những từ đã chọn. Ví dụ: (tiêu đề:nam tiêu đề:cực)
  • Nhập cụm từ trong dấu ngoặc kép để tìm kiếm các tiêu đề chứa một cụm từ cụ thể. Ví dụ: tiêu đề:"cực nam"