Trợ giúp cho Yahoo Thanh công cụ

Tôi cần trợ giúp về...

Tìm hiểu cách làm cho máy tính của bạn mở các cửa sổ mới bằng trình duyệt thường dùng mỗi lần bạn nhấn vào liên kết.

Tìm hiểu cách làm mới Yahoo Thanh công cụ của bạn để hiển thị các ứng dụng đã được thêm vào/bị xóa gần đây.

Bạn muốn sử dụng Yahoo Mail, Fantasy Sports, hay Flickr? Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng tất cả các sản phẩm tuyệt vời này và hơn thế nữa bằng cách đăng ký tài khoản Yahoo miễn phí