Trợ giúp cho Yahoo Thanh công cụ

Tôi cần trợ giúp về...

Tìm hiểu cách làm cho máy tính của bạn mở các cửa sổ mới bằng trình duyệt thường dùng mỗi lần bạn nhấn vào liên kết.

Tìm hiểu cách làm mới Yahoo Thanh công cụ của bạn để hiển thị các ứng dụng đã được thêm vào/bị xóa gần đây.