Cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng iOS

Ứng dụng Yahoo dành cho iOS mang trải nghiệm di động hoàn chỉnh của các sản phẩm Yahoo yêu thích của bạn đến với iPhone, iPad, hoặc iPod Touch!

Cài đặt ứng dụng iOS

 1. Mở App Store Táo biểu tượng cửa hàng ứng dụng trên thiết bị của bạn.
 2. Chạm vào Tìm kiếm.
 3. Trong trường tìm kiếm, nhập Yahoo.
 4. Chạm vào tên ứng dụng bạn muốn cài đặt.
 5. Chạm vào Cài đặt.
 6. Chạm OK để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Một khi bắt đầu tải xuống, biểu tượng của ứng dụng sẽ hiển thị trên màn hình Chính của bạn với thanh trạng thái hiển thị tiến độ tải xuống. Khi tải xuống xong, biểu tượng ứng dụng sẽ thay đổi từ trong suốt thành đậm để bạn biết rằng ứng dụng đã sẵn sàng để sử dụng!

Gỡ cài đặt ứng dụng iOS

 1. Chạm và giữ ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
  - Tất cả các biểu tượng ứng dụng bắt đầu rung.
 2. Chạm vào dấu Xở góc của ứng dụng.
 3. Chạm vào Xóa.
 4. Nhấn vào nút Home trên thiết bị để khóa lại màn hình.

Lưu ý - Việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ xóa tất cả các dữ liệu của ứng dụng.