Thông báo và cảnh báo trong ứng dụng Yahoo Thời tiết

Bạn tự hỏi các kiểu thông báo nào có sẵn trong ứng dụng Yahoo Thời tiết? Chúng tôi sẽ giúp bạn.

Ứng dụng Thời tiết dành cho Android

Thông báo hàng ngày

Đây là cách bạn có thể bật thông báo dự báo thời tiết hai lần một ngày.

 1. Mở ứng dụng Thời tiết.
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt.
 3. Đi đến phần "Công cụ" và nhấn vào Cài đặt Graphic of the settings icon in the Weather app..
 4. Nhấn vào Thông báo hàng ngày.
 5. Nhấn vào nút bật/tắt để bật chúng.
 6. Chọn thời gian và vị trí cho mỗi thông báo.

Các thông báo liên tục

Đây là cách bạn có thể bật thông báo nhiệt độ hoặc điều kiện thời tiết liên tục hiển thị liên tục trong ứng dụng Yahoo Thời tiết.

 1. Mở ứng dụng Thời tiết.
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt.
 3. Đi đến phần "Công cụ" và nhấn vào Cài đặt Graphic of the settings icon in the Weather app..
 4. Nhấn vào Thông báo liên tục.
 5. Nhấn vào nút bật/tắt, để bật chúng.
 6. Nhấn vào Nhiệt độ hoặc Điều kiện thời tiết để xem một trong hai thông tin.
 7. Chọn vị trí để xem thông báo cho vị trí đó.

Thành công! Giờ đây bạn sẽ thấy một thông báo liên tục về kiểu bạn đã chọn.

Cảnh báo khẩn cấp

Ứng dụng Yahoo Thời tiết chỉ hiển thị cảnh báo khẩn cấp trong trường hợp sơ tán, cháy rừng, động đất, cảnh báo nhiệt và các điều kiện khắc nghiệt khác. Tuy nhiên các cảnh báo về gió không được hiển thị.

Liệu bạn có thấy cảnh báo hay không phụ thuộc vào cảnh báo nào đang hoạt động tại vị trí nhất định, mức độ nghiêm trọng của những cảnh báo này và cài đặt vị trí mặc định của bạn hoặc vị trí của thiết bị.

Muốn xem mọi cảnh báo khẩn cấp? - Truy cập trang chủ Yahoo Thời tiết.

Ứng dụng Thời tiết dành cho iOS

Thông báo hàng ngày

Đây là cách bạn có thể bật thông báo dự báo thời tiết hai lần một ngày.

 1. Mở ứng dụng Thời tiết.
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt.
 3. Đi đến phần "Công cụ" và nhấn vào Cài đặt Graphic of the settings icon in the Weather app..
 4. Nhấn vào Thông báo hàng ngày.
 5. Nhấn vào nút bật/tắt để bật chúng.
 6. Chọn thời gian và vị trí cho mỗi thông báo.

Cảnh báo khẩn cấp

Ứng dụng Yahoo Thời tiết chỉ hiển thị cảnh báo khẩn cấp trong trường hợp sơ tán, cháy rừng, động đất, cảnh báo nhiệt và các điều kiện khắc nghiệt khác. Tuy nhiên các cảnh báo về gió không được hiển thị.

Liệu bạn có thấy cảnh báo hay không phụ thuộc vào cảnh báo nào đang hoạt động tại vị trí nhất định, mức độ nghiêm trọng của những cảnh báo này và cài đặt vị trí mặc định của bạn hoặc vị trí của thiết bị.

Muốn xem mọi cảnh báo khẩn cấp? - Truy cập trang chủ Yahoo Thời tiết.