Tìm kiếm Trợ giúp

Tôi có thể tạo nhiều tên màn hình hoặc tài khoản Yahoo không?

Bài viết này nói về cách tạo và quản lý nhiều tài khoản và cách tạo tên màn hình ( hay "bí danh") để chat dưới tên người dùng của bạn.

Bạn có thể truy cập tất cả Yahoo với Tên truy nhập Yahoo của bạn. Mặc dù bạn có thể tạo nhiều Tên truy nhập Yahoo, bạn không thể kết nối chúng với nhau.

Để dùng các danh tính khác nhau trong Tên truy nhập Yahoo, bạn có thể thêm đến sáu bí danh. Chúng có thể được dùng với các dịch vụ như Yahoo Mail và Yahoo Yahoo Mobile. Khi bạn đăng nhập vào Yahoo, bạn có thể chọn bất kỳ bí danh nào.

Để tạo một bí danh mới:

  1. Chuyển tới trang Thông tin Tài khoản của bạn. 

  2. Đảm bảo bạn đã đăng nhập, nhấp Thêm bí danh và nhập bí danh bạn muốn liên kết tới tài khoản của mình.

  3. Hãy nhớ nhấp Lưu khi thêm một bí danh vào tài khoản của bạn.

Cảm ơn bạn! Phản hồi của bạn đă được gửi thành công.

Hăy cho chúng tôi biết v́ sao bạn không thấy bài viết này hữu ích.

Gửi phản hồi