Tôi có thể sử dụng lại ID Yahoo đã hủy kích hoạt của mình không?

Sau khi tài khoản của bạn bị xóa vĩnh viễn, tên người dùng sẽ không còn sẵn dùng nữa. Nếu bạn cố gắng đăng nhập bằng tên người dùng và tên đó không còn sẵn dùng nữa, tức là tài khoản của bạn đã bị xóa. Tạo tài khoản mới bằng một tên người dùng khác.