Quản lý thư rác và danh sách gửi thư trong Yahoo Mail

Thật bực bội khi nhận được email hoặc thư rác bạn không muốn. Mặc dù bộ lọc thư rác của chúng tôi có thể chặn được hầu hết các email rác nhưng đôi khi một số email có thể lọt qua.

Khi điều này xảy ra, bạn cần đánh dấu email là thư rác để hệ thống của chúng tôi biết được bạn không mong thư đến từ địa chỉ nào, đồng thời giúp chúng tôi cải thiện khả năng nhận biết email rác của Yahoo Mail trong tương lai.

Đánh dấu email là Thư rác

  1. Chọn email cần đánh dấu.
  2. Nhấp vào Đánh dấu thư rác.
  3. Thao tác này sẽ chuyển thư vào thư mục thư rác.

Đánh dấu email là Không phải thư rác

  1. Mở thư mục Thư rác. Nếu bạn không thấy thư mục "Thư rác", hãy nhấp vào Hiện thêm bên dưới thư mục "Đã gửi".
  2. Chọn email cần đánh dấu.
  3. Nhấp vào Không phải thư rác để chuyển thư vào hộp thư đến và từ lần sau, các thư đến từ người gửi này sẽ được gửi vào hộp thư đến.

Hủy đăng ký nhận thư từ người gửi

Khi bạn đánh dấu thư nằm trong một danh sách gửi thư là thư rác và chúng tôi lại tin tưởng người gửi, bạn sẽ nhận được tùy chọn hủy đăng ký thay vì đánh dấu là thư rác.

Chọn Hủy đăng ký và bạn sẽ không nhận được bất kỳ thư nào từ danh sách gửi thư đó nữa. Việc chọn Báo cáo thư rác sẽ đánh dấu thư là thư rác và chuyển thư vào thư mục thư rác.

Các mẹo để tránh thư rác trong tương lai

  • Không trả lời người gửi không xác định
  • Hãy thận trọng khi cho người khác thông tin địa chỉ email của mình.
  • Không bao giờ trả lời các đăng ký email yêu cầu được xóa.
  • Không đăng ký các trang tuyên bố sẽ xóa email của bạn khỏi danh sách thư rác. Mặc dù có một số là hợp lệ, nhưng rất nhiều công cụ thu thập địa chỉ là do những kẻ gửi thư rác sử dụng.