Nhận dạng tài khoản Yahoo Mail bị bẻ khóa

Việc giữ an toàn cho tài khoản của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó đang tìm cách truy cập hoặc chiếm đoạt tài khoản của bạn, thì có một số bước quan trọng bạn cần thực hiện để bảo mật thông tin tài khoản của mình. Hiểu các cảnh báo bảo mật và việc cần làm nếu tài khoản của bạn bị xâm nhập.

Các dấu hiệu của tài khoản bị tấn công

Hãy xem lại cài đặt Yahoo Mail của bạn

Tin tặc có thể thay đổi cài đặt trong tài khoản Yahoo Mail của bạn nhằm phá hoại hộp thư đến hoặc lấy bản sao email của bạn. Hãy truy cập vào phần cài đặt thư và đảm bảo rằng không có thông tin hoặc tùy chọn nào bị thay đổi mà bạn không hay biết. Những thông tin cần chú ý bao gồm:

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình bị tấn công - Tạo mật khẩu mới ngay lập tức và bảo mật tài khoản của bạn.