Thêm bảo mật hai lớp để tăng cường bảo mật

Bật bảo mật hai lớp để yêu cầu mã (ngoài mật khẩu của bạn) bất cứ khi nào có lượt đăng nhập từ thiết bị hoặc trình duyệt mới. Chúng tôi sẽ gửi một tin nhắn văn bản hoặc gọi điện cho bạn để cung cấp một mã mới cần được nhập khi đăng nhập. Mỗi lần chúng tôi có thể dùng một số điện thoại khác nhau để liên hệ với bạn.

Bật bảo mật 2 lớp

  1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
  2. Bên cạnh "bảo mật 2 lớp", nhấp vào Bật 2SV.
  3. Nhấp vào Bắt đầu.
  4. Chọn Số điện thoại cho phương thức bảo mật 2 lớp.
  5. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quy trình.

Tắt bảo mật 2 lớp

  1. Đăng nhập vào trang Bảo mật tài khoản.
  2. Bên cạnh "bảo mật 2 lớp", nhấp vào Quản lý.
  3. Nhấp vào Có, tắt đi.

Bạn đang truy cập Yahoo Mail trong ứng dụng của bên thứ ba? Tìm hiểu cách tạo mật khẩu ứng dụng.